نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

  • پرویزی، رضا روانشناسی محیطی تحولات جدید [دوره 1396، شماره 1، 1396]
  • پناهی، عباس در آمدی بر حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی درد اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن [دوره 1396، شماره 1، 1396]

چ

ح

خ

د

  • دانای طوس، مریم کنکاشی در سیاستگذاری آموزش زبان ملّی؛ با تأکید بر دو مهارت سخن گفتن و نوشتن [دوره 1396، شماره 1، 1396]

ذ

ر

س

  • سجادی، میرمسعود جیره‌نویسی کاربردی غذای آبزیان (استفاده از نرم‌افزارهای Solver Excel, Excel و Lingo در جیره‌نویسی) [دوره 1396، شماره 1، 1396]
  • سوهانی، محمد مهدی کنترل و گواهی بذر (چاپ هشتم، ویرایش سوم) [دوره 1396، شماره 1، 1396]

ش

  • شاد محمدی، مریم در آمدی بر حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی درد اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن [دوره 1396، شماره 1، 1396]
  • شمس یوسفی، مرضیه آنالیز برداری [دوره 1396، شماره 1، 1396]

ع

ف

ق

ک

م

ن

ه