موسیقی نظری ایران

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسنده

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه موسیقی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

موسیقی نظری ایران

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 236 صفحه

شابک: 3-161-153-600-978

سال چاپ: 1396

نوبت چاپ: اول