کنکاشی در سیاستگذاری آموزش زبان ملّی؛ با تأکید بر دو مهارت سخن گفتن و نوشتن

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

کنکاشی در سیاستگذاری آموزش زبان ملّی؛ با تأکید بر دو مهارت سخن گفتن و نوشتن

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 294 صفحه

شابک: 7-147-153-600-978

سال چاپ: 1396

نوبت چاپ: اول