موضوعات = تربیت بدنی و علوم ورزشی
فعالیت بدنی و ایمونولوژی

دوره 1396، شماره 1، 1396

فرهاد رحمانی نیا؛ کمال رنجبر

فعالیت بدنی و ایمونولوژی


مدیریت منابع انسانی در ورزش

دوره 1395، شماره 1، 1395

رحیم رمضانی‌نژاد؛ محسن لقمانی

مدیریت منابع انسانی در ورزش


آشنایی با تمرین با وزنه (چاپ چهارم)

دوره 1395، شماره 1، 1395

فرهاد رحمانی‌نیا؛ عقیل صدیقی

آشنایی با تمرین با وزنه (چاپ چهارم)


فیزیولوژی ورزش (چاپ دوم)

دوره 1395، شماره 1، 1395

فرهاد رحمانی نیا؛ محمد عزیزی؛ محسن ابراهیمی

فیزیولوژی ورزش (چاپ دوم)


تمرینات والیبال ساحلی

دوره 1394، شماره 1، 1394

ایرج آقائی خلیق؛ محمدعلی صاحبکاران؛ نیما آقائی خلیق؛ منیژه منصور‌صادقی

تمرینات والیبال ساحلی


پرسشنامه های مدیریت ورزشی

دوره 1394، شماره 1، 1394

نوشین بنار؛ سجاد مؤمنی؛ محمود هاشمی

پرسشنامه های مدیریت ورزشی


مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی چاپ سوم

دوره 1394، شماره 1، 1394

فرهاد رحمانی‌نیا

مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی چاپ سوم


حقایقی درباره آمادگی (ورزش و تندرسی) چاپ چهارم

دوره 1393، شماره 1، 1393

فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی

حقایقی درباره آمادگی (ورزش و تندرسی) چاپ چهارم


فیزیولوژی تمرین

دوره 1391، شماره 1، 1391

حمید اراضی؛ نوید لطفی؛ یاسر گاراژیان

فیزیولوژی تمرین


ژیمناستیک با وسیله

دوره 1390، شماره 1، 1390

بهناز متکلمی؛ ایرج خلیق

ژیمناستیک با وسیله