مدیریت پسماند جامد

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

مدیریت پسماند جامد

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات:576صفحه

شابک: 4-221-153-600-978

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: اول