فنون کاربردی در آزمایشگاه آبزیان

نوع کتاب : تصنیف

نویسنده

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

فنون کاربردی در آزمایشگاه آبزیان

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات:517صفحه

شابک: 0-216-153-600-978

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: اول