اکسل 2013 برای آمار کسب و کار راهنمای حل مسائل کاربردی

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار دانشکده علوم کشاورزی

جلد کتاب

اکسل 2013 برای آمار کسب و کار راهنمای حل مسائل کاربردی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 304صفحه

شابک: 3-231-153-600-978

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: اول