نویسنده = ���������� ���������������� ��������
آنالیز عددی پیشرفته

دوره 1401، شماره 1، 1401

داود خجسته سالکویه

آنالیز عددی پیشرفته


روش‌های عددی در جبرخطی (چاپ دوم)

دوره 1396، شماره 1، 1396

داود خجسته سالکویه

روش‌های عددی در جبرخطی (چاپ دوم)