آنالیز عددی پیشرفته

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسنده

استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

آنالیز عددی پیشرفته

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 244 صفحه

شابک: 1-293-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول