دوره و شماره: دوره 1385، شماره 1، 1385 
ارتعاشات مکانیکی جلد دوم چاپ دوم

منصور درویزه؛ ابوالفضل درویزه

ارتعاشات مکانیکی جلد دوم چاپ دوم


کتاب پی های گسترده (تحلیل، طراحی و عملکرد) چاپ اول

ابوالفضل اسلامی؛ ملک محمد رنجبر؛ طه ریاضی؛ مهدی ویس کرمی

کتاب پی های گسترده (تحلیل، طراحی و عملکرد) چاپ اول


طب ورزشی جلد اول چاپ دوم

صادق حسن نیا؛ سید محمد قدسی خرسند؛ شهرام غلامرضائی دارسرا

طب ورزشی جلد اول چاپ دوم


طب ورزشی جلد دوم چاپ دوم

صادق حسن نیا؛ شهرام بامداد؛ یوسف رسمی؛ فرزانه رستگارکازرونی

طب ورزشی جلد دوم چاپ دوم


درآمدی بر آنالیز عددی(1)

جعفر بی آزار؛ علیرضا امیرتیموری

درآمدی بر آنالیز عددی(1)


اصول رده بندی جانوری چاپ دوم

احد صحراگرد؛ جلیل حاجی زاده

اصول رده بندی جانوری چاپ دوم