دوره و شماره: دوره 1386، شماره 1، 1386 
شیمی آب چاپ دوم

رحمت زرکامی؛ صادق حسن نیا

شیمی آب چاپ دوم


ده ویژگی معلمان کارآمد

ژاله حساس خواه؛ عباس صادقی

ده ویژگی معلمان کارآمد


ارتعاشات مکانیکی جلد اول چاپ چهارم

ابوالفضل درویزه؛ منصور درویزه

ارتعاشات مکانیکی جلد اول چاپ چهارم


خوراکهای غیرمعمول در تغذیه حیوانات چاپ دوم

علیرضا جعفری‌ صیادی؛ ابوالقاسم اوحدی‌حائری

خوراکهای غیرمعمول در تغذیه حیوانات چاپ دوم


مدیریت حشرات آفت چاپ اول

لطیف صالحی؛ مهیار رفعتی فرد

مدیریت حشرات آفت چاپ اول