تاریخ نقد ادبیات عربی (از دوره جاهلی تا سده چهارم هجری)

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه قم

جلد کتاب

تاریخ نقد ادبیات عربی (از دوره جاهلی تا سده چهارم هجری)

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 192 صفحه

شابک: 1-206-153-600-978

سال چاپ: 1398

نوبت چاپ: اول