الگوسازی معادلات ساختاری در اقتصاد و توسعه کشاورزی

نوع کتاب : تدوین به شیوه گردآوری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

الگوسازی معادلات ساختاری در اقتصاد و توسعه کشاورزی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 160 صفحه

شابک: 9-255-153-600-978

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول