اقتصاد محیط زیست

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده

استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

اقتصاد محیط زیست

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 338 صفحه

شابک: 7-246-153-600-978

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول