اطلس ناهنجاری های زیستی در گامتوژنزیز و مراحل اولیه رشد و نمو تاسماهیان

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

اطلس ناهنجاری های زیستی در گامتوژنزیز و مراحل اولیه رشد و نمو تاسماهیان

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 139 صفحه

شابک: 0-232-153-600-978

سال چاپ: 1400

نوبت چاپ: اول