نویسنده = ������ ���������� ����������
مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

دوره 1398، شماره 1، 1398

رضا شیرزادیان خرم آباد؛ احمد روحی بخش؛ صدیقه نصر رمزی

مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک


کلون کردن ژن

دوره 1392، شماره 1، 1392

رضا شیرزادیان خرم‌آباد؛ صدیقه نصر رمزی

کلون کردن ژن