نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������������