نویسنده = ���������� ������������ ����������
برنامه ریزی منطقه ای، مبانی و نظریه ها

دوره 1398، شماره 1، 1398

حسن احمدی؛ رامین رضایی شهابی

برنامه ریزی منطقه ای، مبانی و نظریه ها