نویسنده = ���������� ���������� ����������
پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی

دوره 1400، شماره 1، 1400

نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی راستی

پیشرفت ها در زیست پالایی کاربردی


کاهش زیستی آهن فریک

دوره 1396، شماره 1، 1396

نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی

کاهش زیستی آهن فریک