اصول اخلاقی انتشار کتاب

1- کتب ارسالی جهت بررسی و چاپ به مرکز نشر دانشگاه گیلان نباید به طور همزمان توسط سایر ناشرین مورد بررسی قرار گرفته و یا منتشر شده باشد.

2- مسئولیت صحت و سقم مطالب، نظرات و آرای ارائه شده در کتاب به لحاظ علمی و حقوقی و به طور کامل بر عهده صاحب(ان) اثر است.

3- مرکز نشر دانشگاه گیلان بر اساس شرایط و ضوابط موجود در قبول و یا رد آثار ارسالی آزاد است.