فرایند پذیرش کتب

شرایط و ضوابط پذیرش کتب جهت بررسی و چاپ در مرکز نشر دانشگاه گیلان در آیین نامه مرکز نشر دانشگاه گیلان ارائه شده است. همچنین لطفاً فایل راهنمای ثبت نام و ارسال کتاب در سامانه مرکز نشر دانشگاه گیلان را مطالعه فرمایید.