اعضای شورای نشر کتاب

رئیس شورای نشر کتاب

رضا ابراهیمی آتانی

دانشیار مهندسی کامپیوتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان و رئیس شورای نشر کتاب دانشگاه

guilan.ac.ir/~rebrahimi
rebrahimiguilan.ac.ir

نائب رئیس شورای نشر کتاب

نوید قوی حسین زاده

استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام رئیس مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه گیلان و نائب رئیس شورای نشر کتاب دانشگاه

guilan.ac.ir/~nhosseinzadeh
nhosseinzadehguilan.ac.ir

دبیر شورای نشر کتاب

سیده زهرا ملکی

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی معاون مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه گیلان و دبیر شورای نشر کتاب دانشگاه

psugguilan.ac.ir

اعضای شورای نشر کتاب

علی مرتضی پور

دانشیار فیزیک مدیر پژوهشی دانشگاه گیلان و عضو حقوقی شورای نشر کتاب دانشگاه

guilan.ac.ir/~mortezapour
mortezapourguilan.ac.ir

علی شمس ناتری

استاد مهندسی نساجی عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.shams
a_shamsguilan.ac.ir

رحیم رمضانی نژاد

استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~rramzani
rramzaniguilan.ac.ir

فرهاد مشایخی

استاد زیست شناسی عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~mashayekhi
mashayekhiguilan.ac.ir

بهرام فلاحتکار

استاد شیلات عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~falahatkar
falahatkarguilan.ac.ir

حسین امینی خواه

استاد ریاضی کاربردی عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~aminikhah
aminikhahguilan.ac.ir

محمد کاوسی کلاشمی

دانشیار اقتصاد کشاورزی عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

Mohammad Kavoosi-Kalashami
mkavoosiguilan.ac.ir

علی رضا نیکویی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nikouei
nikoueiguilan.ac.ir

حسینعلی عابددوست

استادیار گرافیک عضو شورای نشر کتاب دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~habeddost
habeddostguilan.ac.ir

کارشناس شورای نشر

سارا جعفری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناس مسئول مرکز اسناد، کتابخانه و نشر دانشگاه گیلان و کارشناس شورای نشر کتاب دانشگاه

jafarisara54gmail.com