مدلسازی کاربردی آب زیرزمینی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

جلد کتاب

مدلسازی کاربردی آب زیرزمینی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 669 صفحه

شابک: 6-269-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول