خبرگی طراحی

نوع کتاب : ترجمه

نویسندگان

استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان

جلد کتاب

خبرگی طراحی

موضوعات


قیمت کتاب: 0 ریال (چاپ الکترونیکی)

تعداد صفحات: 330 صفحه

شابک: 8-265-153-600-978

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: اول