موضوعات = فنی و مهندسی
اصول شیمیایی رنگرزی الیاف

دوره 1389، شماره 1، 1389

جواد مختاری؛ سیده‌اعظم اورومئی؛ سعید دادور

اصول شیمیایی رنگرزی الیاف


فرهنگ مهندسی ؛ عمران انگلیسی-فارسی

دوره 1389، شماره 1، 1389

رحمت مدندوست؛ محمدکاظم حجتی

فرهنگ مهندسی ؛ عمران انگلیسی-فارسی


آزمایش های قیر و آسفالت

دوره 1389، شماره 1، 1389

مهیار عربانی

آزمایش های قیر و آسفالت


مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی چاپ دوم

دوره 1389، شماره 1، 1389

فرهاد رحمانی نیا

مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی چاپ دوم


ارتعاشات مکانیکی جلد اول چاپ چهارم

دوره 1386، شماره 1، 1386

ابوالفضل درویزه؛ منصور درویزه

ارتعاشات مکانیکی جلد اول چاپ چهارم


ارتعاشات مکانیکی جلد دوم چاپ دوم

دوره 1385، شماره 1، 1385

منصور درویزه؛ ابوالفضل درویزه

ارتعاشات مکانیکی جلد دوم چاپ دوم


کتاب پی های گسترده (تحلیل، طراحی و عملکرد) چاپ اول

دوره 1385، شماره 1، 1385

ابوالفضل اسلامی؛ ملک محمد رنجبر؛ طه ریاضی؛ مهدی ویس کرمی

کتاب پی های گسترده (تحلیل، طراحی و عملکرد) چاپ اول