نویسنده = ������������������ ����������
نظریه ترجمه

دوره 1394، شماره 1، 1394

شهناز محمدزاده

نظریه ترجمه