نویسنده = ����������������������� ����������
آشنایی با تمرین با وزنه (چاپ چهارم)

دوره 1395، شماره 1، 1395

فرهاد رحمانی‌نیا؛ عقیل صدیقی

آشنایی با تمرین با وزنه (چاپ چهارم)


مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی چاپ سوم

دوره 1394، شماره 1، 1394

فرهاد رحمانی‌نیا

مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی چاپ سوم