نویسنده = �������������� ��������
مدیریت منابع انسانی در ورزش

دوره 1395، شماره 1، 1395

رحیم رمضانی‌نژاد؛ محسن لقمانی

مدیریت منابع انسانی در ورزش