نویسنده = �������� ���������� ����������
مقدمه ای بر ترمودینامیک و مکانیک آماری

دوره 1396، شماره 1، 1396

بهرام قلمی چوبر؛ طوبی نصیری لوحه سرا؛ پریا نیک پارسا

مقدمه ای بر ترمودینامیک و مکانیک آماری


شیمی فیزیک تجربی

دوره 1392، شماره 1، 1392

حمید دژم پناه؛ بهرام قلمی چوبر؛ فرشته مرادی واجارگاه

شیمی فیزیک تجربی