نویسنده = �������������� �������� ����������
مدیریت کیفیت و بهره‌ وری

دوره 1397، شماره 1، 1397

مصطفی ابراهیم پور؛ رضا عباسی؛ سیّد سینا معصومی

مدیریت کیفیت و بهره‌ وری