نویسنده = ���������� �������� ����������
سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل)

دوره 1397، شماره 1، 1397

نادر زالی؛ مسعود زمانی پور؛ امیر حسین خادمی

سناریو نگاری شهری و منطقه ای ( از نظریه تا عمل)