نویسنده = ���� ���������� ��������
در آمدی برآنالیز عددی

دوره 1397، شماره 1، 1397

جعفر بی آزار؛ علیرضا امیر تیموری

در آمدی برآنالیز عددی