نویسنده = ������������ ��������
مقدمه ای بر روش المان محدود

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا انصاری خلخالی؛ جلال ترابی

مقدمه ای بر روش المان محدود