نویسنده = ������������ �������������� ������
ارتعاشات سیستم های پیوسته

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا انصاری خلخالی؛ سید مسعود علی پور حسینی نیاکی

ارتعاشات سیستم های پیوسته


مقدمه ای بر روش المان محدود

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا انصاری خلخالی؛ جلال ترابی

مقدمه ای بر روش المان محدود


شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

دوره 1394، شماره 1، 1394

رضا انصاری خلخالی؛ شهرام آجری

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی