نویسنده = �������������� �������� ������
مدیریت فناوری اطلاعات

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا اسماعیل پور؛ زینب رضایی

مدیریت فناوری اطلاعات