نویسنده = ���������������� �������������� ����������
استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی

دوره 1397، شماره 1، 1397

نصرت‌اله محمودی؛ حمیده حسینجانی پیردهی؛ سپیده هزاری

استراتژی در طراحی و سنتز داروهای آلی