نویسنده = ������������ ��������
استراتژی عملیات

دوره 1398، شماره 1، 1398

محمدرحیم رمضانیان؛ محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده

استراتژی عملیات