نویسنده = محمدرحیم رمضانیان
استراتژی عملیات

دوره 1398، شماره 1، 1398

محمدرحیم رمضانیان؛ محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده

استراتژی عملیات


مدیریت عملکرد در سازمان‌ها

دوره 1396، شماره 1، 1396

محمدرحیم رمضانیان؛ عادله عیسی‌زاده سراوانی؛ سحر مسّاح چولابی

مدیریت عملکرد در سازمان‌ها


حل خلاقانه مسئله

دوره 1396، شماره 1، 1396

محمدرحیم رمضانیان؛ سحر مسّاح چولابی؛ عادله عیسی‌زاده سراوانی

حل خلاقانه مسئله


مدیریت کیفیت

دوره 1391، شماره 1، 1391

محمدرحیم رمضانیان؛ رضا اسماعیل‌پور

مدیریت کیفیت


مدیریت فرآیند

دوره 1389، شماره 1، 1389

رضا اسماعیل‌پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ امیر پورمحمدجعفر

مدیریت فرآیند