نویسنده = ������������������ ����������
مقدمه‌ای بر مدل‌سازی بوم شناختی

دوره 1399، شماره 1، 1399

مهرداد قدس خواه دریایی؛ شقایق ذوالقدری

مقدمه‌ای بر مدل‌سازی بوم شناختی