نویسنده = ������ �������������� ��������������
پردازش موازی با فناوری SIMD

دوره 1399، شماره 1، 1399

اسدالله شاه بهرامی؛ حسین امیری

پردازش موازی با فناوری SIMD