نویسنده = �������� ���������������� ��������
مدیریت زنجیره تامین لارج: مفاهیم و کاربردها

دوره 1401، شماره 1، 1401

حمزه امین طهماسبی؛ سید سینا معصومی

مدیریت زنجیره تامین لارج: مفاهیم و کاربردها


فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

دوره 1398، شماره 1، 1398

حمزه امین طهماسبی؛ حسین نصیرزاده

فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی