نویسنده = پیوند طاهرپرور
مبانی شتاب دهی ذرات باردار (جلد دوم)

دوره 1401، شماره 1، 1401

پیوند طاهرپرور؛ سجاد منیری لیلی

مبانی شتاب دهی ذرات باردار (جلد دوم)


فیزیک در پزشکی هسته ای جلد دوم

دوره 1390، شماره 1، 1390

علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور

فیزیک در پزشکی هسته ای جلد دوم


فیزیک در پزشکی هسته ای (جلد اول)

دوره 1389، شماره 1، 1389

علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور

فیزیک در پزشکی هسته ای (جلد اول)