نویسنده = احمد عبداللهی
اصول حسابداری 1

دوره 1401، شماره 1، 1401

یاسر رضایی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی؛ فاطمه ریاحی

اصول حسابداری 1


بهایابی 1

دوره 1399، شماره 1، 1399

یاسر رضائی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی؛ مهدی صفری گرایلی

بهایابی 1