نمایه نویسندگان

ا

ب

  • بی‌آزار، جعفر درآمدی بر نظریه گراف چاپ پنجم [دوره 1391، شماره 1، 1391]
  • باقری، احمد کنترل هوشمند و هدایت سیستم های پیچیده دینامیکی [دوره 1391، شماره 1، 1391]
  • باقری، احمد دینامیک پیشرفته [دوره 1391، شماره 1، 1391]

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

  • زیبایی، آرش حشرات: ساختمان و عمل جلد اول [دوره 1391، شماره 1، 1391]
  • زیبایی، آرش حشرات: ساختمان و عمل جلد دوم [دوره 1391، شماره 1، 1391]
  • زواره، محسن مدلسازی ریاضی رشد گیاهان زراعی [دوره 1391، شماره 1، 1391]

س

ش

ص

ط

ع

ف

  • فلاح، نصرت‌ اله تحلیل سازه‌ها (روش های تحلیل سازه های نامعین) چاپ سوم [دوره 1391، شماره 1، 1391]

ک

گ

ل

م

ی