نویسنده = ��������������������� ����������
مدلسازی ریاضی رشد گیاهان زراعی

دوره 1391، شماره 1، 1391

محسن زواره؛ افشین اشرف‌زاده

مدلسازی ریاضی رشد گیاهان زراعی