نویسنده = ������������������� ���������������� ����������
مدیریت عملکرد در سازمان‌ها

دوره 1396، شماره 1، 1396

محمدرحیم رمضانیان؛ عادله عیسی‌زاده سراوانی؛ سحر مسّاح چولابی

مدیریت عملکرد در سازمان‌ها


حل خلاقانه مسئله

دوره 1396، شماره 1، 1396

محمدرحیم رمضانیان؛ سحر مسّاح چولابی؛ عادله عیسی‌زاده سراوانی

حل خلاقانه مسئله