نویسنده = ������ ������������ ��������
مقدمه ای بر ترمودینامیک و مکانیک آماری

دوره 1396، شماره 1، 1396

بهرام قلمی چوبر؛ طوبی نصیری لوحه سرا؛ پریا نیک پارسا

مقدمه ای بر ترمودینامیک و مکانیک آماری