نویسنده = ������ ������������ ��������������
پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان ‌نامه ‌نویسی در رشته مدیریت)

دوره 1397، شماره 1، 1397

اسماعیل ملک اخلاق؛ نسیبه محمدپور؛ مهران مهدی زاده

پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان ‌نامه ‌نویسی در رشته مدیریت)