نویسنده = ������ ������ ���������� ������������ ������ ����������
ارتعاشات سیستم های پیوسته

دوره 1397، شماره 1، 1397

رضا انصاری خلخالی؛ سید مسعود علی پور حسینی نیاکی

ارتعاشات سیستم های پیوسته