نویسنده = ���������������� ������������
تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی

دوره 1398، شماره 1، 1398

منوچهر مامقانی؛ محمد نیک پسند؛ عنایت اله مرادی روفچاهی

تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی